Aqua - Agro Servis, s.r.o.Aqua - Agro Servis, s.r.o.
AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21475
Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

Vedoucí laboratoře, technický vedoucí laboratoře, jednatel firmy:
Ing. Jana Bzonková
Zástupce vedoucího laboratoře, manažer kvality, jednatel firmy:
Ing. Andrea Marková
Osvědčení
Tel./fax:
Tel.:
Mobil:

Email:
596 618 654 ( kancelář)
739 201 499 (laboratoř)
605 407 972 ( vedoucí laboratoře)
603 885 159 (manažer kvality)
lab@aqua-agroservis.cz
Identifikace firmy
Firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. vznikla v roce 1999 změnou právní formy firmy Ing. Jana Bzonková – AQUASERVIS.
Firma se dlouhodobě podílí na řešení problematiky testování a analýz složek životního prostředí převážně v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém.
Oblasti působnosti firmy
Oblasti působnosti firmy AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. jsou následující:
a) technické testování a analýzy (vod,půd a kalů).
b) poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí
c) poradenská a konzultační činnost v oblasti zahradnictví, sadovnictví a krajinářství

Firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. zajišťuje v souladu s platnými legislativními předpisy tyto činnosti:
» pravidelné odběry odpadních, bazénových a pitných vod, včetně dopravy vzorků,
» okamžité posouzení laboratorních výsledků a upozornění na případné závady včetně návrhů na odstranění
   závad včetně kontroly plnění  podmínek "Rozhodnutí" vodohospodářských orgánů.
» posouzení vodního hospodářství firmy a jeho uvedení do souladu s obecně závaznými právními předpisy na
   úseku životního prostředí, zejména vodním zákonem a předpisy s ním souvisejícími
» zpracování provozních řádů vodohospodářských děl (kanalizace, odlučovače tuků a olejů, čistírny odpadních
   vod atp.)
» zpracování plánů opatření pro případ ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod látkami škodlivými
   vodám (havarijní plán)

K realizaci technického testování a analýz má firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. k dispozici hydroanalytickou zkušební laboratoř, provádějící rozbory odpadních (technologických), bazénových a pitných vod, dále pak rozbory vodných výluhů, kalů a kontaminovaných půd včetně odborného odběru a dopravy vzorků.
Hydroanalytická zkušební laboratoř firmy je dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 odbornou oprávněnou laboratoří, posouzenou Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB (Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 442, zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4105), způsobilou k provádění zkoušek.


Hydroanalytická laboratoř provádí analýzy vod v následujících oblastech:
- v oblasti chemických analýz: základní chemický rozbor
- v oblasti speciální organické analýzy: stanovení NEL, EL, stanovení uhlovodíků C10 - C40.
Specifikace analytických metod používaných v hydroanalytické zkušební laboratoři firmy
AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.

Příloha k osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 442:

Osvědčení o činnosti   Osvědčení o činnosti   Osvědčení o činnosti


© 2004 Created by Czechproduct     Optimalizováno pro IE 5.0 a vyšší, 800x600 a větší.