AQUA - AGRO SERVIS, s.r.o.

   Telefon: 596 618 654

AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. - profil firmy

Identifikace firmy


Firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. vznikla v roce 1999 změnou právní formy firmy Ing. Jana Bzonková – AQUASERVIS. Firma se dlouhodobě podílí na řešení problematiky testování a analýz složek životního prostředí převážně v krajích Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém.

Oblasti působnosti firmy


Oblasti působnosti firmy AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. jsou následující:
a) technické testování a analýzy (vod,půd a kalů).
b) poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí
c) poradenská a konzultační činnost v oblasti zahradnictví, sadovnictví a krajinářství

Firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. zajišťuje v souladu s platnými legislativními předpisy tyto činnosti:

  • pravidelné akreditované odběry a analýzy vod odpadních, technologických, bazénových a pitných, odběry a analýzy teplé vody, odběry vzorků zemin; u všech monitorovaných  matric včetně dopravy vzorků;
  • okamžité posouzení laboratorních výsledků a upozornění na případné neshody včetně návrhů na odstranění těchto neshod, kontrolu plnění podmínek platných vodoprávních předpisů (rozhodnutí o nakládání s vodami, kanalizačních řádů měst a obcí atp.);
  • posouzení vodního hospodářství firem a jeho uvedení do souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku životního prostředí;
  • zpracování plánů opatření pro případ ohrožení kvality podzemních nebo povrchových vod nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (havarijní plány);
  • řešení technologií při úpravě případně zneškodňování odpadních vod z různých průmyslových odvětví.


K realizaci technického testování a analýz má firma AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o. k dispozici hydroanalytickou laboratoř, provádějící rozbory odpadních, technologických, bazénových a pitných vod, teplé vody; dále pak rozbory vodných výluhů, kalů a kontaminovaných půd včetně realizace odborného odběru vodných matric a zemin včetně dopravy vzorků.

Hydroanalytická zkušební laboratoř firmy je dle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 oprávněnou laboratoří, posouzenou Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB (Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 497, zkušební laboratoř evidovaná pod číslem 4105), způsobilou k provádění zkoušek.

Hydroanalytická laboratoř provádí analýzy vod v následujících oblastech:

  • v oblasti chemických analýz: základní chemický rozbor
  • v oblasti speciální organické analýzy: stanovení NEL, EL, stanovení uhlovodíků C10-C40
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023