AQUA - AGRO SERVIS, s.r.o.

   Telefon: 596 618 654

Specifikace analytických metod používaných
v Hydroanalytické zkušební laboratoři firmy
AQUA-AGRO SERVIS, s.r.o.   (stav k 1.4.2019)

 Metoda

PŘEHLED STANDARDNÍCH OPERAČNÍCH POSTUPŮ 

Posouzené metody SOP, neposouzené metody NSOP

 SPECIFIKACE METODY JEDNOTKA

ODHAD NEJISTOTY*

(relativní vyjádření)

 SOP-1 Stanovení pH potenciometrie/ ČSN ISO 10523  /   ± 0,1 **
 SOP-2 Stanovení rozpuštěných látek gravimetrie/ ČSN 75 7346  mg/l  ± 12 %
 SOP-3 Stanovení nerozpuštěných látek gravimetrie/ ČSN EN 872  mg/l  ± 10 %
 SOP-4 Stanovení elektrické konduktivity konduktometrie/ ČSN EN 27888  mS/m; uS/cm  ± 4 %
 SOP-5 Stanovení CHSK dichromanem titrační metoda/ ČSN ISO 6060  mg/l  ± 8 %
 SOP-6 Stanovení dusitanů fotometrie/ČSN EN 26777  mg/l  ± 10 %
 SOP-7 Stanovení dusičnanů spektrofotometrie/ ČSN ISO 7890-3  mg/l  ± 10 %
 SOP-8 Stanovení amonných iontů spektrofotometrie/ ČSN ISO 7150-1  mg/l  ± 10 %
 SOP-9 Stanovení chloridů titrační metoda/ ČSN ISO 9297  mg/l  ± 8 %
 SOP-10 Stanovení síranů gravimetrie/ interní předpis  mg/l  ± 10 %
 SOP-11 Stanovení BSK 5 oxymetrie/ ČSN EN ISO 5815-1, ČSN EN 1899-2  mg/l  ± 15 %
 SOP-12 Stanovení vápníku titrační metoda/ ČSN ISO 6058  mg/l; mmol/l  ± 8 %
 SOP-13 Stanovení sumy vápníku a hořčíku titrační metoda/ ČSN ISO 6059  mg/l; mmol/l  ± 10 %
 SOP-14 Stanovení aniontových tenzidů spektrofotometrie/ ČSN EN 903  mg/l  ± 10 %
 SOP-15 Stanovení extrahovatelných látek infračervená spektrometrie/ CSN 75 7506  mg/l  ± 15 %
 SOP-16 Stanovení nepolárních extrahovatelných látek infračervená spektrometrie/ interní předpis  mg/l  ± 15 %
 SOP-17 Stanovení rozpuštěného kyslíku elektrochemická metoda/ ČSN EN ISO 5814  mg/l  ± 0,2 **
 SOP-18 Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) titrační metoda/ ČSN EN ISO 9963-1  mmol/l  ± 0,2 **
 SOP-19 Stanovení zásadové neutralizační kapacity (ZNK) titrační metoda/ ČSN 75 7372  mmol/l  ± 0,2 **
 SOP-20 Stanovení železa spektrofotometrie/ ČSN ISO 6332  mg/l  ± 10 %
 SOP-21 Stanovení manganu spektrofotometrie/ČSN ISO 6333  mg/l  ± 10 %
 SOP-22 Stanovení CHSK manganistanem titrační metoda/ ČSN EN ISO 8467  mg/l  ± 20 %
 SOP-23 Stanovení volného a celkového chloru spektrofotometrie/ ČSN ISO 7393-2 mg/l  ± 10 %
 SOP-24 Stanovení teploty měření kalibr. tepl./digit. odporový, analyt. rtuťový/ ČSN 75 7342  °C  ± 0,2 **
 NSOP-25 Stanovení látek veškerých gravimetrie/interní předpis   mg/l  ± 12 %
 NSOP-26 Stanovení usaditelných látek, st. objemového indexu kalu Imhoffův kužel, výpočet/interní předpis   UL-ml/l; KI-ml/g  ± 10 %
 NSOP-27 Stanovení forem oxidu uhličitého výpočet/interní předpis   mg/l  ± 20 %
 SOP-28 Stanovení barvy spektrofotometrie/ ČSN EN ISO 7887  mg/l Pt  ± 20%
 SOP-29 Stanovení zákalu nefelometrie/ ČSN EN ISO 7027-1  ZFn  ± 10 %
 SOP-30 Stanovení druhu pachu a stupně pachu odhadem organoleptická zkouška/ interní předpis  stupeň pachu  ± 1 **
 SOP-31 Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou gravimetrie/ ČSN 75 7508  mg/l  ± 20 %
 SOP-32 Stanovení uhlovodíků C10-C40  plynová chromatografie/ČSN EN ISO 9377-2, ČSN EN 14039  mg/l  ± 25 %
 SOP-33 Stanovení celkového fosforu spektrofotometrie/ ČSN ISO 6878  mg/l  ± 10 %

Pozn. : * Uvedený odhad nejistoty je rozšířeným odhadem nejistoty, který byl stanoven za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti cca 95 %.

Odhad nejistoty nezahrnuje složky nejistoty vzniklé vzorkováním analyzovaných matric. ** Nejistoty takto označené jsou vyjádřeny absolutně.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023